Algemene voorwaarden Project90

Door akkoord te gaan met een overeenkomst, offerte, voorstel  of opdrachtbevestiging per e-mail verklaar je op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

1. Definities
Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Onderhoud van een website: het door Project90 inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Project90 een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Project90.

2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Project90, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst of e-mail. Door het aangaan van een de afname van de diensten en producten van Project90 zoals, Google Adwords, website realisatie, DTP werkzaamheden, narrowcasting en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk  wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Project90 opgenomen wordt.

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten 

1. Alle offertes en prijsopgave door Project90 zijn geheel vrijblijvend.

2. Het ondertekenen of akkoord geven via e-mail van een door Project90 uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Project90.

3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Project90 blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Project90. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Project90 zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Project90 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7. Project90 behoudt zich het recht voor om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.

8. De opdrachtgever erkent onderling e-mail verkeer als wettelijk, geldig bewijsmateriaal.

4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Project90 zal de overeenkomst naar beste inzicht uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Project90 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Project90 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Project90 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Project90 zijn verstrekt, heeft Project90 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Project90 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Project90 is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Project90 kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Project90 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

6. Indien door Project90 of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart Project90 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging overeenkomst

1. Het ontwikkelen van een nieuwe website, DTP werkzaamheden of andere diensten door Project90 voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.

2. Project90 heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Project90 onderhouden worden.

3. Project90 heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Project90 gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

4. Project90 heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

5. Indien opdrachtgever na gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is Project90 gerechtigd een deel van of alle kosten in rekening te brengen.

6.  Termijn van levering

1. Project90 gaat na ontvangst van alle benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het maken/bouwen van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

2. Mocht Project90 onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Project90 alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Project90 een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

3. Door Project90 gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier, usb-stick, en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt. Of in geval van een website wordt deze geplaatst op de door Project90 geselecteerde hostingprovider (zoals overeengekomen is in de offerte of overeenkomst)

4. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Project90 eerst een basisontwerp* (digitaal of op papier afhankelijk van het soort opdracht) en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit basisontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen binnen 4 werkdagen door aan Project90. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op dit basisontwerp dan gaat Project90 ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van reacties en/of opmerkingen gaat Project90 over tot het voltooien van de volledige website zoals is overeengekomen.

5. Indien opdrachtgever wensen heeft die niet uitvoerbaar zijn volgens Project90 zal in samenwerking met de opdrachtgever gezocht worden naar een passend alternatief

* ( Het basisontwerp bestaat uit een menustructuur en een globale indeling van enkele pagina’s zonder de uiteindelijke tekst, afbeeldingen en kleuren)

8. Overmacht

1. Project90 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Project90 als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Project90 alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Project90 geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Project90 tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

9. Prijzen

1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

2. Wijzigingen in de tarieven worden door Project90 minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

3. Meerwerk of bijkomende kosten, die niet in de offerte zijn vermeld, worden apart gefactureerd (Dit wordt van te voren gemeld aan opdrachtgever) .

10. Betaling

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Project90 is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door Project90 het verschuldigde bedrag te voldoen.

2. De opdrachtgever dient 20% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 7 dagen na akkoord, op bankrekening NL84RABO0126170517 o.v.v. uw factuurnummer. Project90 houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. De website komt op een tijdelijke plaats op internet te staan totdat deze gereed is. Nadat de website klaar is wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

3. In genoemde gevallen behoudt Project90 zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (7 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder ingebrekestelling door Project90 in gebreke. Wanneer er binnen 7 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Project90.

5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Project90 een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 7 dagen na facturering Project90 hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 7 dagen na verzending voldaan moet worden.

7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Project90 heeft voldaan.

11. Copyright

1. Het eigendom van door Project90 verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Project90, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Project90 hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Project90 gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

2. Project90 behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Al het door Project90 vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Project90 niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

12. Aansprakelijkheid

1. Voor zover Project90 bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden zoals bijvoorbeeld webhosting of cloud diensten, waarop Project90 weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Project90 op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Project90 of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Project90.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Project90 slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Project90 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Project90 voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Project90.

4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Project90 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

5. Project90 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

6. De opdrachtgever dient Project90 terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Project90 geleden schade.

7. Project90 is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

8. Project90 is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

13. Buitengebruikstelling

1. Project90 heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Project90 niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Project90 gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Project90 noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Klachten

1. De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Project90, waarna Project90 deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Project90 binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

16. Wijziging van de algemene voorwaarden

1. Project90 behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

17. Overig

1. Project90 zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Project90.

2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging of via e-mail van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Project90 zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

3. Project90 is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Project90 behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Project90 te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Project90 met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Project90 beslissend.

19. Eigendomsrecht

Eigendom van producten,diensten en overige blijven in bezit van Project90 totdat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Laatst bijgewerkt: 27-02-2019 / v1.2